Fethiye Ziraat Odası

Vatan Hürriyet Ekmek

ZOBİS
ZOBİS
Fethiye Ziraat Odası > Sertifikalı Fidan

Sertifikalı Fidan

YURT İÇİ SERTİFİKALI FİDAN/ÇİLEK FİDESİ VE STANDART FİDAN KULLANIMININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/20)

 

Destekleme esasları

– (1) Destekleme kapsamında yer alacak kapama bağ/bahçe tesisinde sertifikalı fidan/fide ile standart fidanda aranacak şartlar aşağıda açıklanmıştır.

a) Sertifikalı fidan/fide ile standart fidan; yetkili fidan/fide üreticisi veya tohumluk bayisinden temin edilmiş olmalıdır.

b) Kullanılacak sertifikalı fidan/fide ile standart fidan; yurt içinde üretilmiş ve TTSM tarafından düzenlenmiş sertifikalı fidan/fide veya standart fidan belgesine sahip olmalıdır.

c) 2008 yılında standart/sertifikalı fidan olarak belgelendirilmiş tüplü fidanlar; 2010 yılı için geçerli bitki muayene raporuna sahip olmalıdır.

ç) 2009 yılında standart/sertifikalı fidan olarak belgelendirilmiş açık köklü ve tüplü fidanların kullanılması halinde; 2010 yılı güz dönemi dikimleri için geçerli bitki muayene raporuna sahip olmalıdır.

) 2010 yılında üretilen açık köklü ve tüplü fidanların kapama bağ/bahçelerde kullanılması halinde sertifika veya standart belgesine sahip olmalıdır.

e) Çilek bahçelerinde kullanılacak çilek fidesi 2010 yılı sertifikasına sahip olmalıdır.

(2) Destekleme kapsamında yer alan kapama bağ/bahçede aranacak şartlar aşağıda açıklanmıştır.

a) Kapama bağ/bahçe; 2010 yılında tesis edilmiş olacaktır.

b) Destekleme kapsamında olan yağlık zeytin çeşitleri; Arbequin, Ayvalık, Belluti, Beyaz Yağlık, Çakır, Çekişte, Dilmit, Erkenci, Gemlik, Girit, Görvele, Halhalı, Hurma Kaba, Hurma Karaca, Hursuki, Kalembezi, Karamani, Karayaprak, Kilis Yağlık, Küçük Topak Ulak, Maraş No: 7, Memecik, Nizip Yağlık, Otur, Patos, Sarı Haşebi, Sarı Yaprak, Saurani, Sayfi, Sinop No: 6, Sinop No: 1, Taş Arası (Aydın), Taş Arası (Kuşadası), Trabzon Yağlık, Yağlık Çelebi, Yağlık Sarı Zeytin, Yerli Yağlık'tır.

c) Dikim normları, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen dikim normlarına uygun olacaktır.

ç) Aşağıdaki tabloda belirtilen asgari alanda tesis edilmiş olacaktır.

DESTEKLEME ŞEKLİ

Alan (da.)

Bodur veya yarı bodur meyve fidanı ile bahçe tesisi

5

Bodur veya yarı bodur olmayan diğer meyve fidanları ile bahçe tesisi

10

Narenciye aşılama yöntemiyle çeşit değiştirme

10

Bağ tesisi

10

Çilek bahçesi tesisi

3

 

Yukarıda belirtilen asgari tesis büyüklüklerinde bahçenin bütün olarak tek parçada olmasının gerektiği, ancak kadastro tekniği açısından parsel numaraları birden fazla olmakla birlikte aynı alan içinde bütünlük arzeden ve alan toplamları ile yukarıdaki tabloda asgari alan büyüklüğünü sağlayan tesisler desteklemeden yararlandırılır. Farklı yerlerde bulunan ve parçalar halinde asgari alan büyüklüklerini karşılamayan alanlar desteklemeden yararlandırılmaz.

(3) Ekonomik önemini kaybetmiş narenciye bahçelerinde çeşit değişikliği amacıyla kullanılacak olan aşı gözü/aşı kalemi sertifikalı olmak zorundadır.

(4) Mücbir sebepler (Savaş, deprem, yer kayması, fırtına, don, dolu, sel, yangın ve kuraklık) hariç; her tesis için tesis edildiği yıla mahsus olmak üzere bir defa destekleme verilir.

(5) Sertifikalı ve standart fidanın aynı kapama bağ veya bahçe alanı içinde kullanılması halinde, destekleme miktarı her birisi için ayrı alanlar üzerinden hesaplanarak belirlenir.

(6) Kiralama yolu ile kapama bağ/bahçe tesis eden üreticilerin kira sözleşme süresi en az 10 yıl olmalıdır.

Destekleme miktarları

– (1) Desteklemeden yararlanmaya hak kazanan çiftçilere aşağıda belirtilen birim miktarlara göre destekleme ödemesi yapılır.

DESTEKLEME ŞEKLİ

Standart (TL/da.)

Sertifikalı (TL/da.)

Bodur ve Yarı Bodur Meyve Fidan türleri ile bahçe tesisi

150

300

Bağ ve diğer meyve fidanları ile bahçe tesisi

100

200

Zeytinde yağlık çeşitler ile bahçe tesisi

50

100

Narenciye bahçelerinde aşılama ile çeşit değiştirme

0

250

Virüsten Ari fidanlara ilave olarak

50

100

Sertifikalı Çilek Fidesi Desteği

0

200

 

Müracaat şekli ve istenilen belgeler

– (1) Desteklemeden yararlanmak isteyen çiftçilerin, aşağıda belirtilen belgelerle başvurması gerekmektedir.

a) Güncelleştirilmiş ÇKS belgesi

b) Başvuru dilekçesi

c) Fidan/Fide desteklemesi talep formu

ç) Satış faturası

d) Fidan/fide veya aşı materyaline ait sertifika belgesinin bir örneği

e) Bitki muayene raporu (2010 yılı öncesinde belgelendirilmiş fidanlar için)

f) Bağ/bahçe kiralanmış ise kira sözleşme belgesinin bir örneği

g) Fatura düzenleyen kişiye ait; Fidan/Fide Üretici Belgesi veya Tohumluk Bayisi Belgesinin bir örneği

(2) Talep formunda bulunan fidan/fideye ait bilgiler, fidan/fide üreticisi veya tohumluk bayisi tarafından fidan/fide sertifikası ve standart fidan belgesiyle uyumlu şekilde doldurularak, tasdik edilecek; araziye ait bilgiler ise çiftçi tarafından doldurulup imzalanacaktır.

(3) Fatura tarihi, sertifika/standart fidan belgesi tarihinden tüplü ve açık köklü fidanlarda ise bitki muayene raporu tarihinden sonra olacaktır. Faturalara fidan/fide üreticisi veya tohumluk bayisi tarafından fidan/fide türü, çeşidi, belge numarası, etiket numara aralıkları yazılacaktır.

(4) İbraz edilen faturaların üzerine il/ilçe müdürlüklerince "Aslı görülmüştür ve sertifikalı/standart fidan ve sertifikalı çilek fidesi kullanım desteğinden yararlanmıştır" ibaresi yazılarak asıl nüsha çiftçiye iade edilecek ve il/ilçe müdürlüklerince tasdik edilmiş olan diğer nüshası da dosyaya konulacaktır.

(5) Ürettikleri fidan/fideyi mahsul elde etmek amacıyla kendi arazisinde diken “Fidan/Fide Üretici Belgesi”ne sahip çiftçilerden fidan/fide faturası istenmeycek; bu çiftçiler, talep formunda yer alan tohumluk bayisi bölümünü kendisi imzalayacaktır.

Başvuruların kabulü

– (1) Desteklemeden yararlanmak isteyen çiftçiler ÇKS Yönetmeliğinde yer alan usul ve esaslara göre ÇKS kaydını yaptırdıkları il/ilçe müdürlüklerine başvurur. Başvurularda ÇKS bilgilerinin güncellenmesi, ÇKS kaydı yoksa kaydın yapılması esastır.

(2) Başvuruların, 2010 yılı yazlık dikimler için bu Tebliğin yayımlanmasından itibaren 30 Temmuz 2010 tarihi mesai saati bitimine kadar, güzlük dikimler için ise 1 Ekim 2010 tarihinden, 31 Aralık 2010 tarihi mesai bitimine kadar yapılması gerekir.

(3) Dönemi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmez.

(4) Desteklemeden yararlanmak isteyen çiftçiler fidan/fidelerin dikiminden önce veya sonra müracaat edebilirler.

Fidan belgelerinin sisteme tanıtılması, kontrollerin yapılması ve icmallerin oluşturulması

– (1) TÜGEM, sertifikasyon kuruluşlarına sisteme giriş yetkisi vererek bu kuruluşların vermiş oldukları fidan/fide belgelerinin parti numaralarını ve parti büyüklüğünü temsil eden miktarların ÇKS'ye girilmesini sağlar. Bu işlemin zamanında yapılmamasından kaynaklanan zararlardan ilgili kuruluşlar sorumludur.

(2) Sistem satış faturalarının, bağlı olduğu fidan/fide belgelerinin parti büyüklüğünü aşmamasını kontrol eder. Parti büyüklüğünü aştığı için girişi yapılamayan fidan/fide belgelerine ait bilgiler, il/ilçe müdürlüklerince çiftçiye ve faturanın ait olduğu fidan/fide üreticisine bildirilir. Fidan/fide üreticisi, sisteme girişi yapılamayan fidan/fideyi satan tohumluk bayi/bayilerini incelemeye alır ve yedi gün içinde sorunun çözümünü sağlayarak il/ilçe müdürlüğüne bildirir. Fidan/fide üreticisi kuruluşun belirttiği çiftçiler dışındaki çiftçilere ait girişler iptal edilir.

(3) Veri girişleri, müracaatla birlikte başlar ve müracaat tarihinin bitiminden sonra en geç yirmi gün içinde tamamlanır. Son gün girilen parti büyüklüğü ile ilgili sorun olması halinde, durum ilgili fidan/fide üreticisi veya tohumluk bayisine bildirilerek tebliğ tarihi dahil yedi gün içinde çiftçilerle ilgili bilgileri getirmesi istenir.

(4) Veri girişinin tamamlanmasından sonra İcmal l'ler (Ek-3) ilçe müdürlüğü tarafından ÇKS vasıtasıyla oluşturulur ve onaylanır. İcmal l'ler, ilgili köy/mahallede beş gün süreyle askıya çıkarılır. Askıya çıkarma tarihi ve saati ile askıdan indirme saati tutanağa bağlanır. Tutanağın muhtar ve iki aza tarafından güncel tarihle imzalanması sağlanır.

(5) Askı bilgileri çiftçi tarafından kontrol edilmek zorundadır. İtirazlar, askı süresi içinde ÇKS'ye kayıtlı olunan Bakanlık teşkilatına yapılır. Herhangi bir itiraz olmaz ise, Devlet aleyhine olan haller hariç, icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz, herhangi bir hak doğurmaz. Devlet aleyhine olan bilgiler, bu sürede fark edilmese bile her zaman re'sen İl/İlçe tahkim komisyonu kararı ile düzeltilir.

(6) Askı süresince İcmal 1’lere yapılan itirazlar, askı süresi içinde ve sürenin bitiminden itibaren en geç yedi gün içinde il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilerek sonuçlandırılır. Çözümlenemeyen sorunlar, ilçelerde ilçe tahkim komisyonunca; ilçede çözümlenemeyen sorunlar ise, illerde il tahkim komisyonu tarafından değerlendirilerek en kısa sürede sonuçlandırılır. İl tahkim komisyonu tarafından çözümlenemeyen sorunlar ise, yedi gün içinde TÜGEM'e bildirilir.

Uygulama esasları

– (1) Belgelerini süresi içinde tam olarak teslim eden çiftçinin bağ/bahçe tesisi, iki teknik personel tarafından yerinde kontrol edilerek tutanağa bağlanır . Dikim normlarına ve fidan/fide ile ilgili hususlara uyduğu tespit edilen çiftçiler destekleme kapsamına alınır.

(2) Tesis edilen kapama bağ ve bahçeler, ürün çeşidinin özelliğine göre ekonomik olarak ürün verinceye kadar yılda bir kez kontrol edilerek tutanağa bağlanır. Yapılan kontrole ait tespit tutanağının aslı ilde kalmak şartı ile bir örneği; her yıl Aralık ayının sonuna kadar TÜGEM'e gönderilir. Çiftçiden kaynaklanan nedenlerle tesisin kapama bağ/bahçe özelliğini kaybettiği tespit edildiği takdirde, ilgili ceza hükümleri uygulanır.

(3) Destekleme kapsamındaki kapama bağ/bahçelerde ara ziraatı uygulanmaz.

(4) Kontrollerle ilgili bu işlemler, merkez ilçelerde il müdürlükleri tarafından yapılır.

Finansman– Gerekli finansman Bakanlığın ilgili bütçesinden karşılanır. Hizmet karşılığı olarak Bankaya % 0,2 komisyon ödenir.

Desteklemeden faydalanamayacaklar

– (1) Desteklemeden faydalanamayacaklarla ilgili Tebliğin diğer maddelerinde belirtilen hususlardan ayrı olarak;

a) Bu Tebliğin 8 inci maddesi hükümlerini yerine getirmeyen, 7 nci maddesinde istenilen belgelerle başvuru yapmayan ve ÇKS'de özlük, ürün ve arazi bilgileri kayıtlı/güncel olmayanlar

b) Gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve/veya belge ibraz edenler

c) Bakanlıkça belirlenenler dışındaki tür veya çeşitlerle bağ/bahçe tesis edenler

ç) İhracat amacıyla yurt içinde üretilen fidan/fideyi kullanarak bağ/bahçe tesis edenler

d) Aynı arazide daha önce ekip/diktiği bitki için yasal tesis sorumluluğu bulunan

e) Kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşlar

f) Kamu tüzel kişiliği ile ortak üretim yapanlar

g) Tarım Kanunu'nun 23 üncü maddesine istinaden ÇKS'de destekleme dışı bırakılanlar, bu desteklemeden yararlanamazlar.